All posts by admin

การตอบสนองต่อความผิดปกติของเซลล์

ความผิดปกติในการส่งสัญญาณของ metabokine ทำให้ขั้นตอนปกติของการตอบสนองต่อความผิดปกติของเซลล์จะยังคงมีอยู่อย่างผิดปกติและสร้างบล็อคในวัฏจักรการรักษา” Navaiux ผู้สังเกตทฤษฎี CDR อธิบายว่าทำไมคนบางคนถึงได้หายเร็วกว่าคนอื่น ๆ และทำไมเป็นโรคเรื้อรัง ดูเหมือนจะประสบความสำเร็จสามารถกำเริบได้ เป็นรูปแบบหนึ่งของ “การเสพติด” Continue reading การตอบสนองต่อความผิดปกติของเซลล์